Transparència

Federació

|

Transparència

La Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana és una associació privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, la fi prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control de les seues modalitats i especialitats esportives, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Apartat 1

Corresponen amb caràcter exclusiu a la Federació les següents funcions:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les seues modalitats o especialitats esportives, excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.

b) Expedir les llicències federatives.

c) Emetre l’informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius i les seccions esportives en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

d) Actuar en coordinació amb la federació espanyola i internacional corresponent per a la celebració de les competicions oficials espanyoles i internacionals que se celebren en el territori de la Comunitat Valenciana.

e) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic, estatal i, si és el cas, internacional.

f) Elaborar i executar, en coordinació amb l’òrgan competent en matèria d’esport, el Consell Valencià de l’Esport, i amb les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació d’esportistes d’elit i alt nivell.

g) Col·laborar amb l’òrgan competent en matèria d’esport, el Consell Valencià de l´Esport, en l’elaboració de la relació dels esportistes d’elit.

h) Col·laborar en els programes esportius de l’òrgan competent en matèria d’esport.

i) Exercir la potestat disciplinària d’acord amb la Llei 2/2011 de l’Esport de la Comunitat Valenciana i de l’activitat física, les seues normes de desenvolupament i els presents estatuts; col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana i executar les ordes i resolucions d’este.

j) Designar als i les esportistes de la seua modalitat esportiva que hagen d’integrar les seleccions valencianes.

k) Assumir les modalitats i especialitats esportives que li adscriga l’òrgan competent en matèria d’esport, en atenció a criteris d’interés esportiu general.

l) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen del desenvolupament del seu esport, propostes per l’assemblea general de la Federació i aprovades per l’òrgan competent de l’administració esportiva.

m) Sol·licitar al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la suspensió de la inscripció en el citat registre d’aquelles entitats esportives no adscrites a la Federació.

Apartat 2

També li corresponen les següents funcions, amb caràcter no exclusiu:

a) Promoure l’esport i vetlar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries de caràcter esportiu.

b) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de personal tècnic i entrenador.

c) Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents estaments esportius.

d) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

e) Vetlar per l’emplene general de la normativa que els siga aplicable, amb especial atenció a les matèries de transparència, igualtat de gènere, integració, equitat, protecció i salut de les persones en tots els seus nivells i funcions.

f) Col·laborar amb les administracions públiques en la prestació de servicis públics de caràcter esportiu per a la ciutadania.

g) Col·laborar amb les administracions públiques en la gestió d’instal·lacions esportives. Són funcions públiques de caràcter administratiu les recollides en els epígrafs a), b), e) i i) de l’apartat 1, i els epígrafs b) i d) de l’apartat 2, que no podran ser al seu torn delegades per la Federació.

REGLAMENTS

RESTA NORMATIVA

Organigrama

Organigrama estructural

President

Alfonso Monferrer Daudí

Junta Directiva

Vicepresident 1º

Nacho Piñón Escudero

Vocal

Marta Zapata Pérez

Vicepresident 2º

Juan José Ortega Ruiz

Vocal

Natalia Rodríguez Laudelino

Secretari General

Jose Musoles Granada

Vocal

Natalia Meneu Canós

Vocal

Paloma Cerdá Sancho

Tresorer

Jorge Monferrer Daudí

Vocal

Agustín De Miguel Gasco

Vocal

Leonor Bauzá Juan

Assemblea General

Esportistes

Castelló

Aurelio Tercero Bláquez

Ignacio Piñón Escudero

València

Sandra Lorena Figueres Alario

Alfonso Carlos Monferrer Daudí

Alacant

Alberto Vidal Bellot

Jessica Castello Lopez

Marina Martínez Lobo

Francisco Miñano Giménez

Entitats Esportives

Castelló

Club de Pádel Castellón Padel Sport

Club Deportivo Pádel Periesport

Más Qué Pádel Castellón

Club de Tenis Costa Azahar Castellón

València

Peñacañada Club De Campo

Club Pádel Moixent

Flow Pádel Club

Club Pádel Riba-Roja de Turia

Club Pádel Oliva

Alacant

Club Deportivo Stadio Alicante

Club Pádel La Nucia

Club Pádel Teulada-Moraira

La Vila Pádel Club

Tècnics-Entrenadors

Castelló

Marta Campo Quinzaños

València

Javier Sánchez Gonzálvez

Alacant

Óscar Ruiz López

Jutges-Àrbitres

Castelló

Yolanda Mallen Julve

València

Fco Javier Calvo Vázquez

Alacant

Federico Samper Ruescas

Organigrama Funcional

Àrea Esportiva

Competició, Pàdel en el col·le i recursos tècnics

Bernardo Bonet Silvestre

Tecnificació, Menors i SSAA

Javier Sánchez

Formació, lliga i pàdel adaptat

Óscar Ruiz

Suporte competició i equips

Jorge López

Escola Pàdel Base i Provincials Menors

Nacho Estruch

Arbitratge

José Benajes

Delegacions

Alacant

Federico Samper

Castelló

València

Natalia Rodríguez

Àrea Comunicació

Web i Streaming

Luis Urrutia

Xarxes Socials

Carlos Vicent

Àrea Administrativa

Administració i Finances

Lucía Aparicio

Comptabilitat

Gloría Carrión