Assegurança d’accidents

Companyia asseguradora

itegra,

La FPCV ha arribat a un acord per a la prestació d’este servici amb la companyia asseguradora millennium (nº pòlissa 201606872). Per tant, a partir de l’1 de gener de 2018 els processos d’atenció sanitària es realitzaran a través de la plataforma on-line: www.itegra.es

Objecte de l’assegurança

S’entén per accident esportiu, el sofert pels assegurats en ocasió de l’exercici de l’activitat esportiva objecte de la pòlissa, en el qual es produeix una lesió per a l’esportista, sense patologia ni alteració anatòmica prèvia que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat i en el qual intervé un agent extern.

S’inclouen exclusivament els ocorreguts durant la celebració d’una competició o activitat esportiva, entrenament o desplaçament, degudament programada i organitzada o dirigida per la federació, club o organisme esportiu, excloent-se per tant la pràctica privada d’aquest esport. Segons RD 849/1993

Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa seran prestades en centres mèdics o per facultatius concertats per ITEGRA.

Protocol d’actuació per donar d’alta un accident

L’accident haurà de ser comunicat en un termini màxim de 5 dies a itegra www.itegra.es i es poden utilitzar tres vies de comunicació:

L’accident mitjançant el propi federat

El federat es pot donar d’alta per si mateix. S’adjunta manual de l’operativa.

manual de l’operativa

Millenium

Alta d’accident amb caràcter urgent

Si un federat tramitara un part de lesió amb menys de 48h des de la data de renovació, haurà de presentar un certificat del club, federació o organisme esportiu que haja organitzat la competició, activitat esportiva, entrenament o desplaçament en el qual va patir l’accident, confirmant la veracitat de l’accident.

En este cas el federat haurà d’acudir a un centre concertat per l’asseguradora telefonant prèviament al telèfon d’assistència 24h: itegra: 902 09 07 33, sent obligatori en les següents 48h donar d’alta el part d’accident en itegra: www.itegra.es i indicar el centre on ha acudit a urgències perquè itegra puga remetre el part al centre concertat.

Només en cas d’urgència clínica greu (la vida del federat està en risc) podrà acudir directament al centre sanitari més proper. Una vegada superada la primera assistència d’urgències, el federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seva circumstància a itegra per a l’obertura d’un expedient i ser traslladat a un centre mèdic concertat.

En cas que romanguera en CENTRE mèdic no concertat o de la seguretat social la companyia no es farà càrrec dels costos per l’atenció prestada, excepte en els casos d’urgència vital.

Alta d’accident mitjançant el club del federat

El club pot donar d’alta el part a cada federat que pertanye al seu club. Nota: itegra facilitarà a cada club usuari i contrasenya per accedir al sistema i poder donar d’alta els parts d’accidents. El club no pot donar-se d’alta per si mateix. Si un club no disposa de claus, ha de cridar al 902 09 07 33 de itegra o bé sol·licitar-ho per correu electrònic a: soporte@itegra.Es. Poden utilitzar el servei d’atenció al client de itegra: 902 09 07 33 en dies laborables. El part d’accident es donarà d’alta a través de la plataforma on-line: itegra.Es i el federat ha d’indicar les següents dades:

  • Nom i cognoms i llicència federativa
  • Lloc on es va produir l’accident esportiu data d’ocurrència
  • Telèfon de contacte federat
  • Correu electrònic del federat
  • Descripció detallada de l’accident esportiu.

Zona descàrregues

pòlissa assegurança d’accidents esportius

Millenium 2019

protocol accidentis

FEDERACIONES

Autoritzacions

Serà necessari tindre l’autorització prèvia de la companyia per a realitzar les següents proves i tractaments: proves especials de diagnòstic; TAC, RMN, ecografies, gammagrafies, artroscòpies i intervencions quirúrgiques. Per acudir a consultes successives en centres assignats per ITEGRA i tenint un expedient validat per asseguradora no són necessàries autoritzacions successives.

En els casos que es precisa autorització, serà el metge o centre mèdic concertat qui sol·licitarà a ITEGRA aquesta autorització a través de l’expedient mèdic on-line i el federat rebrà l’autorització per correu electrònic en un fitxer adjunt. Esta autorització ha d’imprimir-se i lliurar-se en el centre assignat per a les proves que figurarà en l’autorització.

Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l’assegurat. Després d’obtenir l’oportuna autorització, el federat acudirà a consulta amb l’informe del resultat de la prova i serà el metge o centre mèdic qui se quede còpia del mateix. No seran cobertes les assistències mèdiques en centres de la seguretat social o no concertats, excepte en urgències vitals.

Li recordem que ha de tenir en compte els següents punts:

A) Serà motiu de tancament de l’expedient del sinistre i per tant no continuïtat de tractament, si durant la baixa medica esportiva el federat realitza activitat esportiva, mancant de cobertura els accidents posteriors que poden produir-se sense estar d’alta metgessa per un accident anterior.

B) L’accident ha de ser comunicat en un període màxim de 5 dies des que es produeix el mateix.

C) Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació, que no siga d’urgències, haurà de ser assignada prèviament per ITEGRA, en cas contrari serà el federat qui es faça càrrec dels costos incorreguts. Els desplaçaments en ambulància solament queden coberts per a urgències vitals, i el servici ha de ser prestat a través del quadre mèdic, mai a través de qualsevol altre servei.

D) Els recordem que la pòlissa de la federació es regix segons el reial decret 849/1993 per la qual s’inclouen les lesions derivades d’accident esportiu, és a dir, per traumatisme puntual, violent, sobtat i extern, durant la pràctica esportiva, sempre que no siguen deguts a lesions cròniques i/o preexistents; s’exclouen també les malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l’esport, per microtraumatismes repetits, tals com tendinitis i bursitis crònica, artrosis o artritis, hèrnies discals, i en general qualsevol patologia degenerativa.

Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l’assegurat.

ITEGRA durà a terme els oportuns seguiments que cada cas requerisca, per determinar les necessitats i gestions a realitzar.

Les comunicacions entre el col·lectiu/federació/assegurats i el centre d’atenció 24 hores de la companyia podran quedar gravades i enregistrades per al bon funcionament del servici i complint sempre amb la llei de protecció de dades