Jutge

FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ

|

JUTGE

Els cursos de Jutge Autonòmic permeten als seus titulats arbitrar tornejos del Calendari de la *FPCV tant de parelles com d’equips.

CURS DE JUTGE AUTONÒMIC

La FPCV oferix este curs En línia permanentment obert, en el qual les persones interessades podran formar-se i examinar-se per a aconseguir el títol de JUTGE ÀRBITRE AUTONÒMIC de la Comunitat Valenciana. Una vegada aconseguit este títol, poden optar a realitzar els exàmens de Jutge Àrbitre Nacional.

El curs consta en un inici d’una part teòrica en línia en la qual l’alumne anirà passant tema a tema (has de completar un tema per a passar el següent) fins a completar tota la teoria del curs. La majoria de tema tenen exercicis i qüestionaris que han de realitzar-se correctament per a poder passar al següent tema.

Una vegada realitzada esta part, els alumnes podran realitzar els exàmens, també en línia.

Aquells que siguen APTES, podran passar la fase definitiva de pràctiques.

Qualsevol dubte estem a la seua disposició en formacion@padelcv.com

Requisits

Tindre complits els 18 anys. Tindre una visió natural o corregida de 20-20 i una audició normal. Estar en possessió del títol de la E.S.O. o graduat escolar en defecte d’això. Estar en possessió de la Llicència de jugador en vigor i al corrent de pagament de la FPCV.

Inscripció i Matrícula

L’import de la matrícula serà de 250 €, que s’ingressaran en el compte corrent de la FPCV. El pagament de la Matricula donarà dret a dos convocatòries d’examen. el pagament haurà de realitzar-se en el moment de la inscripció mitjançant el *TPV Virtual (targeta de crèdit/dèbit) o transferència: ES90-2100-0736-02-2200165044 (La Caixa) o ES79-0081-1319-69-0001092611 (Sabadell-Cam)

Temari i Exámen

Reglament, Normativa de la FPCV, Codi de Conducta, Elaboració de quadres (oberts i tancats) i Procediment de Jutges-Àrbitres. L’examen es realitzara en les setmanes posteriors.

Període de Practiques

Les pràctiques hauran de ser sol·licitades a través del següent correu electrònic: formacion@padelcv.com

Titulació

La realització del curs capacita per a ser Jutge Arbitre Auxiliar.
Per a l’obtenció del títol de Jutge Àrbitre Regional es deurà:
Superar totes les assignatures dins d’un any (12 mesos) a comptar des de la realització del curs, en cas de no aprovar-lo en este període, haurà d’iniciar de nou la matriculació abonant el curs complet. Una vegada aconseguida la qualificació d’apte, s’haurà de realitzar les següents practiques:

  • Torneig/ Campionat Autonòmic de Menors per parelles. (Dissabte i diumenge)
  • Torneig/Campionat Absolut per parelles. (Divendres, dissabte i diumenge)
  • Torneig/Campionat Absolut per equips. (Dissabte i diumenge)
  • 3 arbitratges en cadira. (Es podran realitzar durant el torneig/campionat de practiques absolut per parelles o per equips).
  • 1 cadira d’observador del jutge de cadira.
  • 1 cadira executant la cadira amb acompanyament del jutge principal.
  • 1 cadira en solitari.

Serà obligatòria la realització d’una prova de reciclatge cada 4 anys.

Els cursos de Jutge Nacional permeten als seus titulats arbitrar tornejos del Calendari de la FEP i es realitzen en col·laboració amb la Federació Nacional.

Segons acord amb la FEP, aquells que tinguen un titulació Autonòmica, podran convalidar la seua l’assistència al curs Nacional i únicament hauran de realitzar els exàmens de totes les assignatures en una convocatòria especial.

CURS DE JUTGE NACIONAL

Requisits

  • Tindre una antiguitat mínima de dos anys.
  • Estar habilitat.

Cursos Disponibles

No posts