Llei de Transparencia

La Federació és una associació privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, la finalitat prioritari és la promoció, tutela, organització i control de les seves modalitats i especialitats esportives, dins l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Apartat 1: Corresponen amb caràcter exclusiu a la Federació les següents funcions:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les seves modalitats o especialitats esportives, llevat de les que realitzin els ens públics amb competències per a això.

b) Expedir les llicències federatives.

c) Emetre l’informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius i les seccions esportives en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

d) Actuar en coordinació amb la federació espanyola i internacional corresponent per a la celebració de les competicions oficials espanyoles i internacionals que se celebrin en el territori de la Comunitat Valenciana.

e) Representar la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seva modalitat, en els àmbits autonòmic, estatal i, si escau, internacional.

f) Elaborar i executar, en coordinació amb l’òrgan competent en matèria d’esport i amb les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació d’esportistes d’elit i alt nivell.

g) Col·laborar amb l’òrgan competent en matèria d’esport en l’elaboració de la relació dels esportistes d’elit.

h) Col·laborar en els programes esportius de l’òrgan competent en matèria d’esport.

i) Exercir la potestat disciplinària, col·laborar amb el Tribunal de l’Esport
de la Comunitat Valenciana i executar les ordres i resolucions d’aquest.

j) Designar els i les esportistes de la seva modalitat esportiva que hagin d’integrar les seleccions valencianes.

k) Assumir les modalitats i especialitats esportives que li adscrigui elórgano competent en matèria d’esport, en atenció a criteris de interésdeportivo general.

l) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgeixin del desenvolupament del seu esport, propostes per l’assemblea general de la Federació i aprovades per l’òrgan competent de l’administració esportiva.

m) Sol·licitar al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la suspensió de la inscripció en el citat registre d’aquelles entitats esportives no adscrites a la Federació.

Apartat 2: També li corresponen les funcions, amb caràcter no exclusiu:

a) Promoure l’esport i vetllar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries de caràcter esportiu.

b) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de personal tècnic i entrenador.

c) Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents estaments esportius.

d) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

e) Vetllar pel compliment general de la normativa que els sigui aplicable, amb especial atenció a les matèries de transparència, igualtat de gènere, integració, equitat, protecció i salut de les persones en tots els seus nivells i funcions.

f) Col·laborar amb les administracions públiques en la prestació de serveis públics de caràcter esportiu per a la ciutadania.

g) Col·laborar amb les administracions públiques en la gestió d’instal·lacions esportives.

Són funcions públiques de caràcter administratiu les recollides en els epígrafs a), b), e) ii) de l’apartat 1, i els epígrafs b) i d) de l’apartat 2, que no podran ser al seu torn delegades per la Federació