Atletes d'elit

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la C. Valenciana

Promou una categoria d’esportista d’elit per a recolzar a aquells esportistes destacats. En esta pàgina us facilitem els diversos enllaços on es troba la informació sobre este tema i la documentació necessària.

El pàdel ha de consultar-se en les taules d’esport no olímpic-subgrup III. La majoria de sol·licituds que actualment es presenten són del nivell promoció, per la qual cosa heu de consultar les taules del punt c. En els criteris de nivell promoció, també cal afegir el de pertànyer a la selecció autonòmica i haver participat almenys en un partit del campionat d’espanya de seleccions.

Aquells que vullguen sol·licitar la seua inclusió en la llista d’esportistes d’elit han de:

1

Descarregar, emplenar i signar el document de sol·licitud.

2

Lliurar el document a la seu de la federació per a la seua comprovació i segell.

3

Recollir-ho de la seu de la FPCV. Rebrà un avís quan estiga disponible.

4

Entregar el document en la direcció general d’esports.

Què es pot sol·licitar?

Nom i objecte del tràmit

Sol·licitud d’inclusió en la llista d’esportistes d’elit de la comunitat valenciana.

Que els esportistes puguen accedir a la condició d’esportistes d’elit i la seua inclusió en la llista d’esportistes d’elit de la comunitat valenciana i, en conseqüència, poder arribar a obtindre els beneficis que establisca la generalitat valenciana per a este col·lectiu.

Qui pot iniciar el tràmit?

Requisits

Ser major de 12 anys, amb llicència esportiva d’una federació de la comunitat valenciana, o espanyola en el seu cas, nascuts a la comunitat valenciana o amb veïnatge administratiu en un municipi de la comunitat valenciana durant un període que incloga, almenys, l’últim any, a comptar des de la corresponent sol·licitud, i que puga enquadrar-se en algun dels tres nivells d’esportista d’elit, a, b o promoció.

Quan sol·licitar-ho?

Termini de presentació

Les sol·licituds d’inclusió en la llista d’esportistes d’elit de la comunitat valenciana seran presentades pels interessats fins al 30 de desembre de cada any.

On dirigir-se?

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius on es dirigisquen.

B) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, pertanyent a l’administració general de l’estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a que es refereix l’article 121 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni.

C) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

D) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

I) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Presentar preferentment en:

Alacant – Registre de la direcció territorial d’educació, investigació, cultura i esport – Carrer Carratalá, 47 C.P. 03007 Alacant/Alicante. Tel: 012

Castelló – Registre del servici territorial de cultura i esport – Avinguda del mar, 23, C.P. 12003 Castelló de la plana/Castellón de la plana. Tel: 012

València – Registre general de la Conselleria d’educació, investigació, cultura, esport, Avinguda Campanar, 32, C.P. 46015 València. Tel: 961970062

Batxillerat esportistes d’elit

La direcció general d’esport de la conselleria d’educació, investigació, cultura i esport, informa que per al proper curs escolar 2016/2017 els esportistes d’elit d’esta federació, en funció dels seus resultats esportius, podran sol·licitar cursar un batxillerat amb un disseny específic per a esportistes d’elit.

Este batxillerat està en funcionament des de fa set cursos i en ell s’integren diferents esports, obtenint fins ara bons resultats tant a nivell acadèmic com esportiu.

Este projecte es desenvolupa en l’ies conselleria de valència amb un programa educatiu adaptat per a alumnes de 1er i 2on de batxillerat en les modalitats d’humanitats i ciències socials i científic-tecnològic, l’objectiu principal del qual és compatibilitzar la pràctica esportiva amb els estudis previs a l’accés a la universitat.