ACTIVA’T FTA

CLUBS

|

COMUNITAT FTA

PRÓGRAMA COMUNITAT CLUBS

Comunitat Clubs és un programa que naix amb l’objectiu d’ajudar els clubs valencians a superar les dificultats que es puguen trobar amb motiu del COVID19 i, al seu torn, a reforçar la seua estructura.

També part amb l’ambició d’incrementar la pràctica esportiva federada entre els menors d’edat en la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el programa pretén contribuir al fet que els clubs de la Comunitat disposen de més mitjans i recursos per a afrontar amb garanties els seus reptes futurs.

Comunitat Clubs és una iniciativa promoguda per la Fundació Trinidad Alfonso (d’ara en avant Fundació), una entitat sense ànim de lucre que té la missió d’impulsar accions socials que satisfacen al màxim nombre de beneficiaris, utilitzant l’esport com a exemple i com a manera d’irradiar el model i els valors de la Cultura de l’Esforç.

Si bé el projecte serà gestionat de manera directa per la Fundació, esta es recolzarà en les federacions esportives de la Comunitat Valenciana a les quals pertanguen els clubs beneficiaris.

Podran participar aquells clubs que pertanguen a les federacions que han participat durant l’any 2020 en algun dels programes EActívateSport i que, a més, complisquen amb els requisits establits en les presents bases.

Els clubs que manifesten la voluntat de participar en el programa Comunitat Clubs rebran una ajuda sobre la base del nombre d’esportistes menors d’edat amb llicència/inscrits en la federació.

COMUNITAT CLUBS

Descripció i Condicions

JUSTIFICACIÓ documente club/federació

RESOLUCIÓ ACTIVA’T CLUBS

Resolució Ajuda Clubs 23/24

Sol·licitud

PROGRAMA ACTIVA’T FAMÍLIES

Activa’t Famílies és un programa d’ajudes que naix amb la finalitat d’evitar que cap menor d’edat abandone o no s’inicie, en la pràctica esportiva per raons econòmiques.

L’objectiu principal del programa Activa’t Famílies és ajudar les famílies a afrontar la totalitat o part de les despeses que comporta la pràctica esportiva federada dels seus fill/as menors d’edat. Esta ajuda es destinarà a sufragar la quota anual del club esportiu al qual pertanguen.

Tant els esportistes com els clubs hauran de formar part d’alguna de les Federacions autonòmiques que participen en algun dels següents programes desenvolupats per la Fundació Trinidad Alfonso en 2021: “FER Futur”, “Esport a l’Escola + 1H EF” i “Equipaments Seleccions Autonòmiques” i que, a més, complisquen amb els requisits establits en les presents bases.

La iniciativa Activa’t Famílies està dirigida a famílies o unitats de convivència amb esportistes nascuts en la Comunitat Valenciana a partir de l’1 de gener de 2004 que complisquen amb, almenys, un dels següents requisits:

a. Reben la Renda Valenciana d’Inclusió.
b. Són beneficiaris de la Beca menjador de la Generalitat (en cas que l’esportista curse l’ESO o Batxiller en centre sense possibilitat de sol·licitar beca menjador, podrà acollir-se a l’ajuda si algun germà/a és beneficiari de la Beca menjador de la Generalitat).
c. Tots dos progenitors, o un d’ells (només en cas de família monoparental) estan en atur, afectats per ERTO o reben la prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi

BASES DEL PROGRAMA

Descripció i Condicions

CONSULTAR

REQUISITS PARTICIPACIÓ

CONSULTAR

SOL·LICITUD FAMÍLIA-CLUB

Doc 01

CONSULTAR

SOL·LICITUD CLUB-FEDERACIÓ

Doc 02

CONSULTAR

LLISTA SOL·LICITANTS

Doc 03

CONSULTAR

JUSTIFICACIÓ FAMÍLIA-CLUB

Doc 05

CONSULTAR