La FPCV recorda als clubs de la nostra Comunitat les eines per a facilitar-los el compliment dels requisits que requereix el DECRET 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana

El passat 19 de Gener de 2018 va ser publicat en el DOGV el Decret 2/2018 que en el seu Articule 5 defineix les responsabilitats dels organitzadors de competicions esportives.

Article 5. Responsabilitats de les entitats esportives en competicions i activitats esportives

En les competicions esportives oficials, les persones esportistes hauran de disposar d’una assegurança obligatòria d’accidents que cobrisca l’assistència sanitària i els danys derivats de la pràctica esportiva, integrat en la corresponent llicència. La contractació d’aquest segur serà gestionada per la federació esportiva corresponent o per l’administració pública organitzadora de l’activitat.
En les competicions no oficials i en les activitats físiques de caràcter esportiu d’esport d’oci, l’organització, qualsevol que siga la seua forma jurídica, en ocasió de la inscripció en la prova i mitjançant l’expedició del títol habilitant per a la participació en aquestes, haurà de garantir l’assistència sanitària de participants, i en el seu cas de les espectadores, que cobrisca els riscos inherents i les contingències derivades de la pràctica de la competició o prova esportiva.
Les cobertures mínimes d’aquest segur no podran ser inferiors a les establides amb caràcter mínim obligatori per als riscos en competicions oficials d’àmbit estatal.

En les competicions esportives oficials i no oficials, així com en l’organització de qualsevol activitat física de caràcter esportiu, s’especificarà clarament l’entitat organitzadora, de forma diferenciada a altres entitats col·laboradores. Només les competicions que conforme a les determinacions previstes en aquest decret puguen configurar-se com a oficials podran fer ús de tal denominació. Cap altra activitat podrà presentar-se com a oficial.
És per això i amb la finalitat de facilitar el compliment de la legislació vigent en matèria de competicions esportives, la *FPCV posa a la disposició de tots els organitzadors de les diferents proves oficials i no oficials dues noves llicències per als esportistes participants.

Llicència Recreativa Anual d’Adult. La seua validesa és de tot l’any natural en el qual s’expedeix o renova, podent participar en tota mena de competicions organitzades per la FPCV, excepte en aquelles categories en les quals es requerisca la Llicència Competitiva.
Llicència Setmanal. Aquest nou tipus de llicència permet participar en qualsevol competició a la qual es refereix el Decret 2/2018, i tindrà una validesa de Dilluns a Domingo de duració del torneig al qual corresponga la seua emissió. Permetent la participació en totes les categories dels tornejos per parelles del Calendari de Competició de la FPCV.
Per a l’any natural 2020, el cost d’emissió de les mateixes és el següent:

Llicència Recreativa Anual d’Adult: 30€ anuals
Llicència Setmanal: 8€ en cada emissió.
Pel que fa a la Llicència Setmanal només es podrà emetre 2 vegades a l’any per a cadascun dels esportistes. En el cas que un dels esportistes sol·licite l’emissió de la Llicència Anual, en les seues dues versions Competitiva o Recreativa, se li descomptarà 8€ de l’import anual de la mateixa durant l’any en què s’hagen emés les mateixes conjuntament.

Totes aquestes llicències tenen inclosos l’assegurança a esportistes que fixa el citat Decret 2/2018.

Per a més informació i operativa de funcionament els Clubs organitzadors poden posar-se en contacte amb nosaltres a través de competicion@padelcv.com