Informació important per a tots els jugadors de pàdel

Amb la finalitat d’evitar informacions inadequades que puguen portar a la confusió de tots els practicants del nostre esport que habitualment participen en tornejos i competicions organitzades, volem fer-vos arribar quals són les obligacions de tot organitzador després de la publicació del Decret 2/2018 del Consell de la Comunitat Valenciana.

En el mateix s’indica l’Obligació de tots els Organitzadors d’una competició no oficial i en les activitats esportives d’oci, a garantir l’assistència sanitària als participants i als espectadors de la prova. Les cobertures mínimes seran les establides en competicions oficials, actualment les indicades en el Reial decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determina les prestacions mínimes de l’Assegurança obligatòria Esportiva.

És per això que tots els tornejos i competicions que no figuren en el calendari de la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana són No Oficials i han de complir els requisits exigits l’Article 5 del Decret 2/2018.

L’assegurança obligatòria Esportiva que s’inclou en la Llicència Federativa únicament cobreix aquelles competicions i entrenaments de caràcter Oficial, no estant incloses aquells accidents que pogueren produir-se en les competicions No Oficials.

És per això que es recomana a tots els participants conéixer prèviament a la inscripció en una prova No Oficial la identitat de l’Organitzador, les condicions de l’Assegurança d’accidents contractada i el titule habilitant per a la participació en aquesta. En el cas d’una competició Oficial Federada aquesta informació es troba en el cartell del torneig i la pòlissa d’assegurança està disponible en la nostra web www.padelcv.com

La FPCV posa a la disposició de tots els Clubs i Organitzadors, diferents eines per a poder complir les Obligacions Legals exigides en el citat Decret 2/2018, del qual a continuació reproduïm l’Article 5 al qual hem fet referència.

DECRET 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

Article 5. Responsabilitats de les entitats esportives en competicions i activitats esportives

En les competicions esportives oficials, les persones esportistes hauran de disposar d’una assegurança obligatòria d’accidents que cobrisca l’assistència sanitària i els danys derivats de la pràctica esportiva, integrat en la corresponent llicència. La contractació d’aquest segur serà gestionada per la federació esportiva corresponent o per l’administració pública organitzadora de l’activitat.
En les competicions no oficials i en les activitats físiques de caràcter esportiu d’esport d’oci, l’organització, qualsevol que siga la seua forma jurídica, en ocasió de la inscripció en la prova i mitjançant l’expedició del títol habilitant per a la participació en aquestes, haurà de garantir l’assistència sanitària de participants, i si escau de les espectadores, que cobrisca els riscos inherents i les contingències derivades de la pràctica de la competició o prova esportiva. Les cobertures mínimes d’aquest segur no podran ser inferiors a les establides amb caràcter mínim obligatori per als riscos en competicions oficials d’àmbit estatal.
En les competicions esportives oficials i no oficials, així com en l’organització de qualsevol activitat física de caràcter esportiu, s’especificarà clarament l’entitat organitzadora, de forma diferenciada a altres entitats col·laboradores. Només les competicions que conforme a les determinacions previstes en aquest decret puguen configurar-se com a oficials podran fer ús de tal denominació. Cap altra activitat podrà presentar-se com a oficial.