El Consell superior d’esports confirma el pàdel per parelles i les classes grupals

En la matinada de hui, des de l’adreça de correu electrònic habilitada pel Consell Superior d’Esports per a resoldre dubtes sobre el procés de desescalada, se’ns ha informat, per escrit, que en fase 1 poden realitzar-se entrenaments de pàdel per parelles (2vs2), així com també impartir classes grupals de fins a 10 persones sempre que es respecte la distància mínima de seguretat de 2 metres entre elles en tot moment.

L’organisme assenyala que a totes aquestes activitats els resulta d’aplicació des del dilluns 25 de maig la nova Disposició addicional quarta de l’Ordre SND/399/2020 conforme a la qual, a la pràctica de l’activitat física no professional no li és aplicable l’obligació de realitzar-la de manera individual sinó que podrà realitzar-se en grups de fins a un màxim de 10 persones mantenint una distància mínima de seguretat de dos metres o, en defecte d’això, mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans i etiqueta respiratòria.

També hem de ressaltar que el Ministeri de Sanitat, en el seu Guia per a la Fase 1 del Pla de Transició, publica en la seua actualització del passat Dissabte 23 que “els clubs esportius o Societats Anònimes Esportives podran desenvolupar entrenaments de tipus mitjà que consistiran en l’exercici de tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com en la realització d’entrenaments tàctics no exhaustius, en xicotets grups de diversos esportistes, fins a un màxim de deu, mantenint les distàncies de prevenció, de dos metres de manera general, i evitant en tot cas, situacions en les quals es produïsca contacte físic. Per a això, podran utilitzar les instal·lacions que tinguen a la seua disposició, complint les mesures establides per les autoritats sanitàries».

Quant a la validesa d’aquesta informació per escrit, ha de tindre’s en compte que una vegada que l’Administració de l’Estat, a través del seu òrgan actuant en matèria d’esport, orienta als ciutadans sobre els requisits jurídics d’aplicació a una actuació que es proposen realitzar, regeix el principi de bona fe i confiança legítima que implica que no pot ser sancionat el ciutadà que orienta la seua conducta en el sentit informat per la mateixa administració.