Assegurança d’accidents esportius

La FPCV ha arribat a un acord per a la prestació d’aquest servei amb la companyia asseguradora MGC (Nº PÒLISSA 223869-02/P055). Per tant, a partir de l’1 de gener de 2016 els processos d’atenció sanitària es realitzaran a través d’una plataforma ON-LINE: www.itegra.es

descarga

 

Serà a ITEGRA (www.itegra.es) qui caldrà informar dels accidents i tramitar els informes i posteriors tractaments. Els accidents produïts l’any 2015 es tramitaran per l’anterior companyia fins el tancament de l’expedient. Disposeu de les condicions de 2015 en un link al final d’aquesta pàgina.


És MOLT IMPORTANT QUE abans de tramitar un informe o cridar a la FPCV o al tlf de Itegra LLEGIU AQUEST TEXT FINS Al FINAL.

OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

S’entén per accident esportiu, el patit pels assegurats en ocasió de l’exercici de l’activitat esportiva objecte de la pòlissa, en el qual es produeix una lesió de l’esportista, sense patologia ni alteració anatòmica prèvia i en el qual intervé un agent extern. S’inclouen exclusivament els ocorreguts durant la celebració d’una competició o activitat esportiva, entrenament o desplaçament, degudament programada i organitzada o dirigida per la Federació, club o organisme esportiu, excloent-se per tant la pràctica privada d’aquest esport. Segons RD 849/1993.

Les Assistències Mèdiques cobertes per la pòlissa seran prestades en centres mèdics o per facultatius concertats per ITEGRA.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A DONAR D’ALTA UN ACCIDENT:

Hauran de complir-se en tots els casos els següents passos. En cas d’URGÈNCIA consultar el Punt 2.:

 1. COMUNICACIÓ DE L’ACCIDENT: L’accident haurà de ser comunicat en un termini màxim de 5 dies a ITEGRA www.itegra.es i es poden utilitzar tres vies de comunicació:
  1. El federat es pot donar d’alta per si mateix. S’adjunta manual de l’operativa.
  2. Si un Federat tramitara un informe de lesió amb menys de 48h des de la data de renovació, haurà de presentar un Certificat del Club, Federació o organisme esportiu que haja organitzat la competició, activitat esportiva, entrenament o desplaçament on va patir l’accident, confirmant la veracitat de l’accident.
 2. El Club pot donar d’alta l’informe a cada federat que pertanya al seu club. NOTA: ITEGRA facilitarà a cada club USUARI I CONTRASENYA per a accedir al sistema i poder donar d’alta els comunicats d’accidents. El Club NO pot donar-se d’alta per si mateix. Si un CLUB no disposa de claus, ha de cridar al 902 09 07 33 de ITEGRA o bé sol·licitar-ho per mail a: soporte@itegra.es
 3. Poden utilitzar el servei d’Atenció al Client de ITEGRA: 902 09 07 33 en dies laborables.
 4. L’informe d’accident es donarà d’alta a través de la plataforma on-line: itegra.es i el federat ha d’indicar les següents dades:
 • Nom i cognoms i llicència federativa; lloc on s’ha produït l’accident esportiu; data d’ocurrència, telèfon de contacte del federat, correu electrònic del federat i la descripció detallada de l’accident esportiu.
 • Amb aquestes dades, es donarà d’alta el comunicat d’accident en itegra.es i, el federat rebrà una còpia de l’informe en el seu correu electrònic.
 • En un termini màxim de 24h rebrà un e-mail de validació del seu informe i assignació del Centre Mèdic on ha de demanar cita per a acudir a primera consulta. No és necessari autorització per a assistir a consulta; el correu electrònic d’assignació és suficient.
 • El federat haurà d’acudir al Centre Mèdic assignat on rebrà un diagnòstic de la seua lesió. El Centre mèdic disposa d’un expedient on-line a nom del federat on emplenarà les dades de la visita.
 • L’Expedient emplenat pel Centre Mèdic és analitzat per l’asseguradora, juntament amb la declaració del part d’accident i el federat rebrà un correu electrònic informant-li de l’acceptació o rebuig del seu Expedient, d’acord amb a les cobertures de la pòlissa. Si l’Expedient és VALIDAT per l’asseguradora implica que existeix cobertura i el federat pot començar el seu RHB. Cas contrari, és REBUTJAT i no disposa de cobertura.

2.- URGÈNCIES : El federat pot acudir a urgències en els següents casos: ferida oberta, sospita de fractura o pèrdua de coneixement, sempre que tal assistència siga objecte de l’assegurança i dins de les primeres 24 hores des que es produeix l’accident esportiu.
En aquest cas el federat haurà d’acudir a un centre concertat per l’asseguradora cridant prèviament al telèfon d’assistència 24h: 902 88 89 89 de MGC.
Dins de les 48h següents a l’assistència a urgències, s’ha de donar d’alta l’informe d’accident en ITEGRA, www.itegra.es, i indicar el centre on ha acudit a urgències perquè ITEGRA puga remetre l’informe al centre concertat.
Tan sols en cas d’urgència clínica greu (la vida del federat està en risc) podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada superada la primera assistència d’urgències, el federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seua circumstància a MGC per a l’obertura d’un expedient i ser traslladat a un centre mèdic concertat.

En cas que romanguera en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT O DE LA SEGURETAT SOCIAL la companyia no es farà càrrec dels costos per l’atenció prestada, excepte en els casos d’urgència vital.

En el cas que es facturaren a la companyia, aquesta podria repercutir-los a l’assegurat.
3.-AUTORITZACIONS
Serà necessari tenir l’autorització prèvia de la companyia per a realitzar les següents proves i tractaments: Proves especials de diagnòstic; TAC, RMN, ecografies, gammagrafies, artroscòpies i intervencions quirúrgiques. Per a acudir a consultes successives en centres assignats per ITEGRA i tenint un expedient VALIDAT per asseguradora no són necessàries autoritzacions successives.
En els casos que es precisa autorització, serà el metge o centre mèdic concertat qui sol·licitarà a ITEGRA aquesta autorització a través de l’Expedient mèdic on-line i el federat rebrà l’autorització per correu electrònic en un fitxer adjunt. Aquesta autorització ha d’imprimir-se i lliurar-se en el centre assignat per a les proves que figurarà en l’autorització.
Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l’assegurat. Després d’obtenir l’oportuna autorització, el federat acudirà a consulta amb l’informe del resultat de la prova i serà el metge o centre mèdic qui es quede còpia del mateix. No seran cobertes les assistències mèdiques en centres de la Seguretat Social o no concertats, excepte en urgències vitals.

Li recordem que:

 1. a) Serà motiu de tancament de l’expedient del Sinistre i per tant no continuïtat de tractament, si durant la BAIXA MÈDICA ESPORTIVA el Federat realitza activitat esportiva, no tenint cobertura els accidents posteriors que pogueren produir-se sense estar d’alta mèdica per un accident anterior.
 2. b) L’accident ha de ser comunicat en un període màxim de 5 dies des que es produeix el mateix.
 3. c) Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació, que no siga d’URGÈNCIA, haurà de ser assignada prèviament per ITEGRA, en cas contrari serà el federat qui es faça càrrec dels costos incorreguts. Els desplaçaments en ambulància solament queden coberts per a urgències vitals, i el servei ha de ser prestat a través del quadre mèdic, mai a través de qualsevol altre servei.
 4. d) Els recordem que la pòlissa de la Federació es regeix segons el Reial decret 849/1993 per la qual s’inclouen les lesions derivades d’accident esportiu, és a dir, per traumatisme puntual, violent, sobtat i extern, durant la pràctica esportiva, sempre que no siguen deguts a lesions cròniques i/o preexistents; s’exclouen també les malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l’esport, per micro traumatismes repetits, tals com tendinitis i bursitis crònica, artrosis o artritis, hèrnies discals, i en general qualsevol patologia degenerativa.

Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l’assegurat.
ITEGRA durà a terme els oportuns seguiments que cada cas requerisca, per a determinar les necessitats i gestions a realitzar.
COMUNICACIONS:
Les comunicacions entre el Col·lectiu/Federació/Assegurats i el Centre d’Atenció 24 hores de la companyia podran quedar gravades i registrades per al bon funcionament del servei i complint sempre amb la Llei de Protecció de Dades

 


 

descarga pdf

 

Poliza 2016 con MGC

 


Translate »